Preskočiť na obsah

ZMLUVA O REZERVÁCII VOZIDLA

uzatvorená podľa §51 zákona číslo 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi

Záujemca:

Meno a priezvisko/Spoločnosť:
Dátum narodenia/IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Korešpondenčná adresa/Sídlo  spoločnosti:
E-mail:
Telefónne číslo (dobrovoľné):
(ďalej len „Záujemca“)

Predávajúci:

PATAK MOTORS, s.r.o.
Sídlo: Šteruská cesta 792/3, 922 03 Vrbové
IČO: 53 599 284
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro,  vložka č. 48660/T
E-mail: reservation@patakmotors.com
(ďalej len „Predávajúci“)

I. Predmet rezervácie

Osobné motorové vozidlo:
Značka: Patak
Obchodný názov: Rodster
Karoséria:    □ so strechou   □  bez strechy
(ďalej len „Vozidlo“)

II. Vyhlásenia záujemcu

Záujemca úplným vyplnením tohto formulára a jeho odoslaním tlačidlom „REZERVÁCIA S POVINNOSŤOU PLATBY“ vyhlasuje, že:

 1. prejavuje svoj nezáväzný záujem o kúpu Vozidla a Predávajúci mu Vozidlo nezáväzne rezervuje,
 2. Vozidlo si uzavretím tejto Zmluvy o rezervácii vozidla (ďalej len „Rezervačná zmluva“) rezervuje za  kúpnu cenu v základnej výbave, ktorá bola uvedená v rezervačnom formulári po nakonfigurovaní Vozidla a bude uvedená vo faktúre, ktorá bude Záujemcovi doručená po uzavretí tejto Rezervačnej zmluvy a bude tvoriť jej prílohu, 
 3. označením tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“ a odoslaním tohto rezervačného formulára dochádza k uzavretiu Rezervačnej zmluvy,
 4. sa zaväzuje ako prejav svojho nezáväzného záujmu o kúpu Vozidla uhradiť na bankový účet Predávajúceho vedený v FIO Banka, a.s., pobočke zahraničnej banky, IBAN: SK31 8330 0000 0027 0207 4409, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX rezervačný poplatok vo výške 500,- EUR bez DPH, t.j. 600,- EUR s DPH (ďalej len „Rezervačný poplatok“) najneskôr do 3 dní od odoslania tohto rezervačného formulára, pričom tento Rezervačný poplatok sa v deň podpisu Kúpnej zmluvy započíta na Kúpnu cenu. Nezaplatením Rezervačného poplatku v uvedenej lehote Rezervačná zmluva bez ďalšieho zaniká.
 5. má záujem, aby mu Predávajúci kedykoľvek v lehote do 31.12.2023 zaslal na jeho e-mailovú adresu ponuku na kúpu Vozidla (ďalej len „Ponukový e-mail“) spolu s návrhom Kúpnej zmluvy o kúpe Vozidla (ďalej len „Kúpna zmluva“). V Kúpnej zmluve Predávajúci uvedie konkrétne technické parametre Vozidla a konečnú Kúpnu cenu Vozidla v zmysle výberu uskutočneného Záujemcom v podrobnom konfigurátore, ktorý bude uvedený na stránke Predávajúceho a o ktorom bude Záujemca informovaný emailom. Uplynutím lehoty na zaslanie ponuky na uzavretie Kúpnej zmluvy táto Rezervačná zmluva bez ďalšieho zaniká.
 6. berie na vedomie, že je oprávnený prijať ponuku na uzavretie Kúpnej zmluvy v lehote 7 kalendárnych dní od odoslania Ponukového e-mailu a to doručením dvoch vyhotovení Záujemcom podpísanej Kúpnej zmluvy na adresu sídlo Predávajúceho. Uplynutím lehoty na prijatie ponuky na uzavretie Kúpnej zmluvy táto Rezervačná zmluva bez ďalšieho zaniká.
 7. Kúpnu cenu uhradí v lehote 3 kalendárnych dní od podpisu Kúpnej zmluvy na bankový účet Predávajúceho uvedený v Kúpnej zmluve,
 8. berie na vedomie, že v Kúpnej cene nie sú zahrnuté poplatky spojené s prihlásením Záujemcu ako vlastníka Vozidla v evidencii motorových vozidiel ani iné administratívne poplatky, ktoré budú v čase podpisu Kúpnej zmluvy s prevodom vlastníckeho práva k Vozidlu spojené,
 9. berie na vedomie, že v prípade uzavretia Kúpnej zmluvy mu Predávajúci dodá Vozidlo v lehote 180 kalendárnych dní od uzavretia Kúpnej zmluvy, nie však skôr, ako bude na účet Predávajúceho uhradená Kúpna cena. Miesto dodania Vozidla bude uvedené v Kúpnej zmluve,
 10. záruka na Vozidlo ako aj spôsob uplatňovania nárokov z vád Vozidla budú upravené v Kúpnej zmluve,
 11. berie na vedomie, že Záujemca aj Predávajúci sú oprávnení od tejto Rezervačnej zmluvy kedykoľvek počas doby jej trvania bez udania dôvodu odstúpiť nasledovne:
  a) písomne doporučenou poštovou zásielkou na korešpondenčnú adresu Záujemcu alebo adresu sídla Predávajúceho alebo,
  b) elektronicky e-mailom na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v tejto Zmluve.

pričom táto Rezervačná zmluva zaniká dňom doručenia odstúpenia od Rezervačnej zmluvy druhej strane. Záujemca je oprávnený od tejto Rezervačnej zmluvy odstúpiť aj doručením vyplneného „Formulár na odstúpenie od zmluvy“  na adresu sídla Predávajúceho,

 1. berie na vedomie, že v prípade, ak odstúpi od tejto Rezervačnej zmluvy v lehote 14 dní od uzavretia tejto Rezervačnej zmluvy alebo ak Predávajúci odstúpi od tejto Rezervačnej zmluvy kedykoľvek počas doby jej platnosti, Predávajúci mu vráti Rezervačný poplatok v lehote 14 kalendárnych dní od zániku Rezervačnej zmluvy v plnej výške na bankový účet, z ktorého Záujemca uhradil Rezervačný poplatok, ibaže Záujemca oznámi Predávajúcemu iné číslo účtu,
 1. berie na vedomie, že v prípade, ak odstúpi od tejto Rezervačnej zmluvy po uplynutí 14 dní od uzavretia tejto Zmluvy, Predávajúci mu vráti Rezervačný poplatok v lehote 14 kalendárnych dní od zániku Rezervačnej zmluvy krátený o manipulačný poplatok vo výške 30,- EUR na bankový účet, z ktorého Záujemca uhradil Rezervačný poplatok, ibaže Záujemca oznámi Predávajúcemu iné číslo účtu,
 2. berie na vedomie, že činnosť Predávajúceho podlieha dozoru a dohľadu Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI), Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01Trnava,
 3. že berie na vedomie, že ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybaví jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci žiadosť Záujemcu zamietne, alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie, má Záujemca právo podať subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej aj len ako „Subjekt ARS“) v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporova o zmene a doplnení niektorých zákonov návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej aj len ako „Návrh“). Subjektom ARS je Slovenská obchodná inšpekcia, alebo iná právnická osoba zapísaná do zoznamu subjektov ARS vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej aj len ako „Ministerstvo“). Návrh môže Záujemca podať u Subjektu ARS v listinnej podobe, v elektronickej podobe, alebo ústne do zápisnice. Návrh môže Záujemca podať aj prostredníctvom formuláru dostupného na webovom sídle Ministerstva www.economy.gov.sk, webovom sídle SOI www.soi.sk, alebo prostredníctvom platformy ARS dostupnej na webovej stránke EÚ Riešenie spotrebiteľských sťažností online. Alternatívne riešenie sporu vedené Slovenskou obchodnou inšpekciou je bezodplatné, iný Subjekt ARS môže od Záujemcu požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívne riešenie sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. Subjekt ARS ukončí alternatívne riešenie sporu v zásade do 90 dní odo dňa jeho začatia,
 4. s obsahom tejto Rezervačnej zmluvy mal možnosť oboznámiť sa v dostatočnom predstihu pred jej uzavretím.