Preskočiť na obsah

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

OZNAČENIE PREVÁDZKOVATEĽA

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť PATAK MOTORS, s. r. o., so sídlom Šteruská cesta 792/3, 922 03 Vrbové, Slovenská republika, IČO: 53 599 284, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro, Vložka číslo 48660/T (ďalej len „PATAK MOTORS“).

SPRACÚVANÉ OSOBNÉ ÚDAJE

Spoločnosť PATAK MOTORS o Vás spracúva Vaše osobné údaje, ktoré jej poskytnete pri uzatvorení rezervačnej zmluvy a následne prípadnom uzatvorení kúpnej zmluvy pre potreby ich uzatvorenia a následného plnenia týchto zmlúv, a to v nasledovnom minimálnom rozsahu:

 • Meno a priezvisko
 • Adresa
 • Dátum narodenia
 • Korešpondenčná adresa
 • E-mailová adresa
 • Telefónne číslo (ak ho uvediete).


Okrem uvedeného pri rezervácii vozidla spracúvame aj Vaše platobné údaje, ktoré zadávate pri platbe cez našu webovú stránku.

Spoločnosť PATAK MOTORS o Vás ďalej môže na základe Vášho súhlasu spracúvať Vaše osobné údaje (e-mailová adresa), ak túto poskytnete spoločnosti vyplnením a odoslaním prihlasovacieho formulára na odoberanie newslettera. Poskytnutie týchto osobných údajov je v celom rozsahu na Vašom slobodnom uvážení.

Okrem uvedeného, pokiaľ si prezeráte našu webovú stránku patakmotors.com, naša stránka používa súbory cookie a spracúvame údaje o používaní našej webstránky. Súbory cookie sú malé súbory, ktoré sa počas návštevy internetovej stránky ukladajú do Vášho stolového počítača, notebooku alebo mobilného zariadenia. Na základe nich možno napríklad rozpoznať, či medzi zariadením a internetovými stránkami už niekedy došlo k spojeniu, zohľadniť Váš preferovaný jazyk stránky alebo iné nastavenia, ponúknuť Vám určité funkcie alebo rozpoznať Vaše záujmy. Súbory cookie môžu obsahovať aj osobné údaje.

To, či a ktoré súbory cookie budú pri Vašej návšteve našej webovej stránky použité, závisí od toho, ktoré oblasti a funkcie našej webovej stránky používate a či ste s používaním súborov cookie súhlasili. Ak ste nám na uvedené udelili svoj súhlas (prijali ste používanie predmetných súborov), spracúvame o Vás údaje aj prostredníctvom súborov cookie. Ich nastavenie si môžete prispôsobiť v rámci hlásenia, ktoré sa Vám zobrazí na našej stránke a udelenie súhlasu je dobrovoľné (následne zvolené nastavenie môžete taktiež prostredníctvom našej stránky kedykoľvek zmeniť). Naša stránka tiež pracuje aj so súbormi cookie, ktoré sú nevyhnutné na jej správnu funkciu a prostredníctvom ktorých o Vás nespracúvame žiadne osobné údaje, a teda vo vzťahu k používaniu týchto súborov nie je potrebný Váš súhlas s ich použitím na našej stránke.

V súvislosti so súbormi cookie naša webová stránka pracuje najmä s nasledovnými nástrojmi:
Google: zásady týkajúce sa súborov cookie (nástroje Google Analytics) nájdete tu.
Facebook (Meta Platforms): zásady týkajúce sa súborov cookie nájdete tu.

ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účelom spracúvania Vašich osobných údajov sú:

 • predzmluvné vzťahy, Vaša identifikácia ako zmluvnej strany, uzatvorenie rezervačnej zmluvy, vrátane prípadného následného uzatvorenia kúpnej zmluvy, Vaša identifikácia ako záujemcu o kúpu vozidla a zostavenie internej evidencie PATAK MOTORS o záujemcoch o kúpu vozidiel (vrátane podpory/zjednodušenia komunikácie pri predaji vozidiel),
 • plnenie zmluvy/zmlúv, vystavenie daňového dokladu – zálohovej faktúry, faktúry alebo iného daňového dokladu, prípadné uplatňovanie nárokov, vrátane evidencie prijatých platieb,
 • vrátane účelu plnenia povinnosti PATAK MOTORS viesť účtovníctvo v súlade s príslušnými právnymi predpismi,
 • oprávnené záujmy spoločnosti PATAK MOTORS okrem iného na webovej online bezpečnosti webovej stránky spoločnosti,
 • vzájomná komunikácia ohľadom rezervácie a následnej prípadnej kúpy vozidla,
 • zvyšovanie povedomia o našej spoločnosti a našich produktoch v online prostredí (prostredníctvom sociálnych sietí a webstránky našej spoločnosti),
 • štatistické účely (akékoľvek právne základy vyššie uvedených účelov (zlučiteľné účely) v zmysle čl. 89 Nariadenia GDPR.

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) – plnenie zmluvy a predzmluvné vzťahy, článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR – plnenie zákonnej povinnosti a článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – oprávnený záujem PATAK MOTORS, ak nad takýmto záujmom PATAK MOTORS neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody Vás ako dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov.

Účelom spracúvania Vašich osobných údajov môže byť aj pravidelné zasielanie aktuálnych noviniek týkajúcich sa vývoja a predaja vozidiel PATAK MOTORS. V takom prípade je právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR – Váš súhlas, ktorý môžete kedykoľvek odvolať.

Na účely zvyšovania povedomia o našej spoločnosti a jej produktoch môžeme použiť Vaše osobné údaje aj na základe právneho základu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR (oprávnený záujem), ktorým je v tomto prípade oprávnený záujem našej spoločnosti PATAK MOTORS na zvyšovaní povedomia o našich produktoch a našej spoločnosti.

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje poskytujeme alebo sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere, a to nasledovným príjemcom alebo kategóriám príjemcov:

 • subjekty poskytujúce spoločnosti účtovné služby a poradenstvo;
 • subjekty poskytujúce spoločnosti právne poradenstvo;
 • subjekty zabezpečujúce IT servis a podporu spoločnosti;
 • externé subjekty zabezpečujúce marketingovú komunikáciu spoločnosti, pokiaľ ide o zasielanie newsletterov, ak ste o ich zasielanie požiadali a udelili príslušný súhlas;
 • poskytovateľ analytických nástrojov umiestnených na webovej stránke (napr. Google);
 • poskytovateľ služby platobného systému umiestneného na webovej stránke (Stripe);
 • poskytovateľ služby overenia bezpečnosti zadaných e-mailových adries v rámci formulárov umiestnených na webovej stránke (Sendinblue);
 • orgány činné v trestnom konaní, súdy a iné orgány verejnej moci v prípade, ak na poskytnutie týchto údajov bude spoločnosť PATAK MOTORS vyzvaná alebo to bude nevyhnutné pre účely uplatnenia jej právneho nároku.

Príjemcovia sú zaviazaní spracúvať Vaše osobné údaje výlučne na účely, ako sú popísané v týchto pravidlách. Vaše dáta nie sú sprístupnené tretím stranám na účely ich nezávislého využitia alebo spracovania nad rámec účelov podľa týchto pravidiel.

Podmienky spracúvania osobných údajov u niektorých príjemcov sú uvedené nižšie v kategórii „Cezhraničný prenos osobných údajov“.

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje budú spracúvané do doby, kým nepominie účel spracúvania osobných údajov, na ktorý boli získané, najneskôr však do doby, keď nebude daný právny základ spracúvania osobných údajov podľa Nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje v prípade uzatvorenia akejkoľvek zmluvy alebo vzájomného rokovania budú spracúvané minimálne po dobu rokovaní medzi Vami a PATAK MOTORS ohľadom zmluvných podmienok, resp. po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi Vami a PATAK MOTORS a po dobu možného uplatnenia akýchkoľvek práv a nárokov zo zmluvy vyplývajúcej z príslušných právnych predpisov a po dobu, ktorá spoločnosti PATAK MOTORS vyplýva z osobitných daňových právnych predpisov, predpisov účtovníctva a predpisov upravujúcich archiváciu dokumentov (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z príjmu, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o archívoch a registratúrach a pod.).

Osobné údaje spracúvané na základe Vášho súhlasu budú spracúvané po dobu trvania Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ktoré ste PATAK MOTORS poskytli dobrovoľne za účelom zasielania noviniek o vývoji a predaji vozidiel spoločnosťou PATAK MOTORS. Obdobne uvedené platí aj o súboroch cookie, ktorých nastavenie môžete prostredníctvom našej webovej stránky kedykoľvek zmeniť, ak ste aj predtým na ich použitie udelili súhlas a rovnako uvedené môžete kedykoľvek nastaviť v rámci nastavení Vášho prehliadača. Zároveň môžete uložené súbory cookie kedykoľvek vymazať.

Osobné údaje spracúvané na štatistické účely budú spracúvané počas trvania ostatných účelov spracúvania osobných údajov.

PRÁVA SÚVISIACE SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Za predpokladu dodržania podmienok stanovených právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov máte, ako dotknutá osoba, nasledovné práva:
Ako dotknutá osoba máte právo požadovať prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov, obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.

Ak sa ako dotknutá osoba domnievate, že ste priamo dotknutý/á na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo inými príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov môžete nás samozrejme kontaktovať alebo máte právo podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania.

NEVYHNUTNOSŤ SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Rovnako je Vašim dobrovoľným rozhodnutím, či chcete so spoločnosťou PATAK MOTORS uzatvoriť rezervačnú zmluvu a následne s ňou komunikovať ohľadom podmienok kúpy vozidla, pričom bez poskytnutia údajov pre uzatvorenie kúpnej zmluvy a uzatvorenia kúpnej zmluvy so spoločnosťou PATAK MOTORS na Vás nemôže byť prevedené vlastnícke právo k vozidlu.

Bez poskytnutia Vašich osobných údajov s Vami však nevieme uzatvoriť rezervačnú zmluvu, prípadne následne kúpnu zmluvu a nevieme s Vami komunikovať ohľadom potenciálnej kúpy vozidla.

Rovnako spoločnosť PATAK MOTORS potrebuje Vaše osobné údaje za účelom plnenia svojich zákonných povinností, a to najmä povinnosti vedenia účtovníctva a archivovania dokumentácie vyplývajúcej z príslušných právnych predpisov. Vaše osobné údaje môže spoločnosť PATAK MOTORS taktiež potrebovať na prípadne bránenie svojich práv a nárokov.

Bez poskytnutia Vašich osobných údajov pre účely zasielania noviniek o vývoji a ponuke vozidiel PATAK MOTORS Vás nevieme pravidelne informovať o našej ponuke. Ak nám na zasielanie týchto informácií udelíte súhlas, môžete ho kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním.

Rovnako je len na Vás ako si nastavíte pri prehliadaní našej stránky nastavenia súborov cookie a či nám udelíte súhlas na spracúvanie aj nad rámec základnej funkcionality stránky, pri ktorej nedochádza v tomto smere k spracúvaniu Vašich osobných údajov.

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA AUTOMATIZOVANÉHO INDIVIDUÁLNEHO ROZHODOVANIA

 PATAK MOTORS pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužíva žiadny z postupov automatizovaného individuálneho rozhodovania, ani profilovanie.

CEZHRANIČNÝ PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vo všeobecnosti sa snažíme nastavovať spracúvanie osobných údajov tak, aby osobné údaje neboli prenášané do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. E-mailová komunikácia a elektronické kópie všetkej právnej dokumentácie týkajúce sa našej činnosti zostávajú uložené na serveroch umiestnených na území Slovenskej republiky so zálohami v rámci EÚ.

Avšak, najmä na komunikáciu s našim online publikom využívame aj služby niektorých popredných dodávateľov, ako napr. Google, Facebook (resp. Meta Platforms), prípadne Sendinblue v prípade overovania bezpečnosti zadávaných e-mailových adries. Títo dodávatelia analytických nástrojov alebo nástrojov bezpečnej prevádzky našej stránky môžu byť usadení alebo ich servery môžu byť umiestnené napr. v USA, a teda mimo EÚ. K cezhraničnému prenosu osobných údajov môže dochádzať pri nasledujúcich dodávateľoch a ich nástrojoch:

Google:
Viac o ich politike ochrany osobných údajov sa dočítate tu a o ich primeraných zárukách v zmysle čl. 46 Nariadenia GDPR sa dočítate tu.

Facebook (Meta Platforms):
Viac o ich politike ochrany osobných údajov sa dočítate tu a o primeraných zárukách v zmysle čl. 46 Nariadenia GDPR sa dočítate tu.

Sendinblue:
Viac o ich politike ochrany osobných údajov sa dočítate tu a o primeraných zárukách v zmysle čl. 46 Nariadenia GDPR sa dočítate tu.

Stripe:
Viac o ich politike ochrany osobných sa dočítate tu a o primeraných zárukách v zmysle čl. 46 Nariadenia GDPR sa dočítate tu.

MOŽNOSTI KONTAKTOVANIA SPOLOČNOSTI PATAK MOTORS

Spoločnosť PATAK MOTORS je možné kontaktovať ohľadom spracúvania osobných údajov a využiť práva uvedené vyššie prostredníctvom písomného listu doručeného na adresu sídla spoločnosti: Šteruská cesta 792/3, 922 03 Vrbové, Slovenská republika alebo zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu patakmotors@patakmotors.com

Váš tím PATAK MOTORS

Február 2022